Sidzyu Vyshenka came tu us from Moscow.

Sire: SIDZYU AH TY MOI GOROSHEK

Dame: CLARA PRAZAK'S CHIN

vyshnya image

INTERNATIONAL BEAUTY CHAMPION

CENTRAL AND EAST EUROPEAN UNION WINNER 2018

JChUkr, 2xChUkr, GrChUkr, SGrChUkr

Best of the Best of Breed in Ukraine 2018, 2019

6xBOB, 3xBOS, 9xCACIB

ChBol; ChHun; ChRom, GrChRom

Top Dog 2018

 Pedigree of Vishenka on Breed Archive

Pedigree of Vishenka